پذیرش بیمار

تمام تلاش ما بر این بوده است که با کمترین مسیر بیمار پذیرش و به امور مربوطه رسیدگی گردد. در این صفحه مراحل و فرایند پذیرش بیماران توضیخ داده شده است.

روند پذیرش بیمار

فرآیند پذیرش درمانگاه

لیست کلینیک درمانگاه

فرآیند پذیرش بیماران بستری