منشور حقوق بیمار

 

منشور حقوق بیمار

-1 دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

ارائه خدمات سلامت باید:

1-1شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛

2-1 بر پایهي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛

3-1فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماري و جنسیتی باشد ؛

4-1بر اساس دانش روز باشد ؛

5-1مبتنی بر برتري منافع بیمار باشد ؛

6-1 در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت هاي درمانی بیماران باشد ؛

7-1مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛

 8-1به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروري و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیتهاي غیرضروري باشد ؛

9-1توجه ویژهاي به حقوق گروههاي آسیبپذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان،

معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

10-1در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛

11-1با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛

12-1در مراقبتهاي ضروري و فوري (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینهي آن صورت گیرد. در موارد غیرفوري(الکتیو)

بر اساس ضوابط تعریف شده باشد ؛

13-1در مراقبتهاي ضروري و فوري (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از

ارائهي خدمات ضروري و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛

14-1در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماري غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ

آسایش وي ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهاي روانی، اجتماعی، معنوي و عاطفی

وي و خانوادهاش در زمان احتضار میباشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردي

که میخواهد همراه گردد.

-2 اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

1-2محتواي اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

1-1-2 مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛

-2 -1-2 ضوابط و هزینههاي قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی

سیستم هاي حمایتی در زمان پذیرش ؛

 3-1-2 نام، مسؤولیت و رتبهي حرفهاي اعضاي گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو وارتباط حرفهاي آنها با یکدیگر؛

4-1-2روشهاي تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماري، پیش

آگهی و عوارض آن و نیز کلیهي اطلاعات تأثیرگذار در روند تصمیمگیري بیمار ؛

5-1-2  نحوهي دسترسی به پزشک معالج و اعضاي اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛

-1-2 6کلیهي اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.

7-1-2  ارائه آموزشهاي ضروري براي استمرار درمان ؛

2-2نحوه ي ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :

-2-2 1اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگیهاي فردي وي از

جمله زبان، تحصیلات و توان درك در اختیار وي قرار گیرد، مگر اینکه:

– تأخیر در شروع درمان به واسطهي ارائهي اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات

پس از اقدام ضروري، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.

– بیمار علیرغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم

شمرده شود، مگر اینکه عدم اطلاع بیمار، وي یا سایرین را در معرض خطر جدي قرار دهد ؛

-2-2 2بیمار میتواند به کلیهي اطلاعات ثبت شده در پروندهي بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را

دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید

-3 حق انتخاب و تصمیم گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

1-3 محدوده انتخاب و تصمیمگیري درباره موارد ذیل میباشد:

3-1-1انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائهکنندهي خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛

3-1-2انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛

3-1-3 شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیمگیري وي تأثیري در تداوم و نحوه دریافت

خدمات سلامت نخواهد داشت ؛

3-1-4 قبول یا رد درمان هاي پیشنهادي پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد

خودکشی یا مواردي که امتناع از درمان شخص دیگري را در معرض خطر جدي قرار میدهد؛

3-1-5 اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیمگیري میباشد ثبت و

بهعنوان راهنماي اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیمگیري وي با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان

خدمات سلامت و تصمیمگیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

2-3 شرایط انتخاب و تصمیمگیري شامل موارد ذیل میباشد:

3-2-1 انتخاب و تصمیمگیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند

دوم) باشد ؛

 2-2-3   پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیمگیري و انتخاب داده شود.

-4 ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداري باشد.

1-4 رعایت اصل رازداري راجع به کلیهي اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردي که قانون آن را استثنا کرده

باشد ؛

2-4 در کلیهي مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروري است

بدین منظورکلیهي امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛

3-4 فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي که به حکم قانون مجاز تلقی میشوند میتوانند به

اطلاعات دسترسی داشته باشند؛

4-4 بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین

کودك در تمام مراحل درمان حق کودك می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورتهاي پزشکی باشد.

-5 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

1-5 هر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت

خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شکایت نماید ؛

 2-5 بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند ؛

3-5خسارت ناشی از خطاي ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاهترین زمان

ممکن جبران شود.

در اجراي مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیمگیري باشد، اعمال کلیهي حقوق بیمار- مذکور در

این منشور- بر عهده ي تصمیمگیرنده ي قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیمگیرندهي جایگزین بر خلاف نظر پزشک،

مانع درمان بیمار شود، پزشک میتواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیمگیري را بنماید.

چنانچه بیماري که فاقد ظرفیت کافی براي تصمیمگیري است، اما میتواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید

تصمیم او محترم شمرده شود.