تماس با ما

مسیر ارتباطی با بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا

شیراز شهر جدید صدرا بولوار بوستان بولوار پاسداران پلاک 958 مرکز خیریه آموزشی پژوهشی درمانی ابوعلی سینا

کدپستی: 7199467985

پذیرش بیمارستان بوعلی سینا شیراز