اتاق های عمل

این بیمارستان دارای 15 اتاق عمل بوده که 9 اتاق در اتاق عمل طبقه سوم و 6 اتاق در اتاق عمل طبقه چهارم قرار دارد.

تجهیزات

انواع جراحی ها

تمامی اعمال جراحی در حوزه پیوند عضو از جمله :

سایر عمل های جراحی کولورکتال، عمل های قلب، ارتوپدی، یورولوژی، جراحی پلاستیک، گوش و حلق و بینی و کلیه اعمال جنرال و روتین نیز در اتاق عمل های این بیمارستان انجام می شود.در ادامه لیست کلیه عمل های جراحی که در اتاق عمل های این بیمارستان در حوزه های مختلف انجام می شوند به تفکیک آمده است.