داخلی گوارش

بخش داخلی گوارش در طبقه پنج بیمارستان، دارای 24 تخت فعال بوده و بیماران با مشکل خونریزی گوارش و سیروز کبدی در این بخش بستری می شوند.

خدمات بخش

ارائه مراقبتهای قبل از پیوند کبد و انجام تمامی مشاوره ها و اقدامات مورد نیاز شامل مشاوره قلب و اکو، ریه، کلیه، عفونی، اسکن هسته ای قلب، نورو، اندوسکوپی، کلونوسکوپی، روان شناسی، کشیدن مایع از شکم بیمار آسیت و کارگذاری پیگتل و نموکت.

پزشکان / پرسنل بخش

بخش داخلی گوارش توسط آقای دکتر احد اشراقیان، دکتر امین آزاد و آقای دکترفرشاد فریدونی راند می شود. ریاست این بخش بر عهده آقای دکتر رامین نیکنام می باشد.

بخش دارای 28 پرسنل شامل 25 پرستار می باشد.

تجهیزات بخش

بخش داخلی گوارش مجهز به سرنگ پمپ، ساکشن، مانیتور دیواری و پورتابل و دستگاه گلوکومتر می باشد.

چشم انداز آتی بخش

ارائه مراقبتهای مستمر و باکیفیت قلبی وعروقی به بیماران و توسعه بخش داخلی جراحی قلب با همکاری مسولین و پرسنل بخش

توصیه های بخش به مراجعین محترم

رعایت نکات بهداشتی در خصوص بیماران ایزوله الزامی است. هر بیمار فقط یک همراه می تواند داشته باشد. در محیط بیمارستان رعایت بهداشت فردی بسیار مهم است.