آندوسکوپی/ کلونوسکوپی

موقعیت جغرافیایی بخش آندوسکوپی در بیمارستان پیوند اعضاء بوعلی، بلوک 3 طبقه همکف است. پزشکان مقیم در نوبت کاری صبح در بخش حضور دارند؛ همچنین در ساعات کاری عصر و شب به صورت آنکال به وضعیت بیماران می‌پردازند. انجام آندوسکوپی و کلونوسکوپی در این بخش به صورت سرپایی و بستری همراه با بیهوشی انجام می‌شود.

در این مرکز از تجهیزات روز دنیا جهت آندوسکوپی و کلونوسکوپی بهره گرفته می‌شود و درحال حاضر پروسیجرهای مذکور با  6 دستگاه انجام می‌شود. در این قسمت بخش ERCP در همان موقعیت مکانی است.

فرآیند نوبت دهی در بخش آندوسکوپی

1. پذیرش بیماران بستری

2. پذیرش بیماران سرپایی