راهنمای طبقات

طبقه ۱ -

MRI

درمانگاه

داروخانه بستری

درمانگاه قلب

بخش دیالیز

دندانپزشکی

امور متوفیات

IVF

طبقه همکف

سونوگرافی

سی تی اسکن

پاتولوژی

آنژیوگرافی

آندوسکوپی

پذیرش اتاق عمل

جوابدهی تصویر برداری

دفتر هماهنگی پیوند

طبقه اول

پذیرش و ترخیص

مددکاری

رادیولوژی

اطفال

آزمایشگاه

جراحی پلاستیک

اورژانس

داروخانه سرپایی

طبقه دوم

دفتر ریاست و مدیریت

ارتوپدی

دفتر پرستاری

ICU داخلی (داخلی ۱ و ۲)

زنان و زایشگاه

انتظامات

اسناد پزشکی - بایگانی

روابط عمومی

طبقه سوم

اتاق عمل

ICU جراحی

PITU (مراقبت های ویژه پیوند اطفال)

ITU (مراقبت های ویژه پیوند بزرگسال)

طبقه چهارم

اتاق عمل

کاردیو (داخلی قلب)

CCU (مراقبت های ویژه قلب)

ICU (جراحی قلب)

طبقه پنجم

ریه و جراحی قفسه سینه (توراکس)

داخلی و گوارش

آنکولوژی بستری

طبقه ششم

بخش پیوند

پس از پیوند

هایپر (بازتوانی روده)

جراحی عمومی

طبقه هفتم

بخش های VIP و بیماران بین الملل

آنکولوژی سرپایی