یادبود اهداکنندگان عضو

یادبود اهدا کنندگاه عضو

همانا مشیت الهی برآن تعلق گرفته تا روزی بیاییم، روزگاری را بگذرانیم و روزی بسوی او بازگردیم و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی خداوند متعال است که به تمام کائنات خود عشق می ورزد از جمله به تمام بندگانش عشق رحمانی دارد و به بندگان خاص خودش عشق رحیمی دارد.

با گرامیداشت نام و یاد خاطره سبز آن عزیزان که به سوی معبود خویش شتافتند و با تقدیر و تجلیل ازهمت والا و کریمانه بی بدیل شما که با اهدا اعضا آنها به کالبد دردمند بیماران نیازمند به پیوند عضو ،حیاتی دوباره بخشیدید

همانا لبخند امید و دعا و نیایش خالصانه بیماران پیوندی، شما و فرزندتان را از عطایای جزیل و مواهب عظیم دریای بیکران رحمت الهی بهره مند می گرداند.

دکتر سید علی ملک حسینی

رییس هیات مدیره و مدیرعامل مرکز خیریه پیوند اعضاء ابوعلی سینا