دعوت به همکاری

لیست آگهی های استخدامی بیمارستان بوعلی سینا

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا در نظر دارد تعدادی کارشناس یا کارشناس ارشد پرستاری مسلط به یکی از زبان های انگلیسی و عربی با شرایط زیر استخدام نماید.

ساکن شیراز

دارای سابقه کار در بخش های ویژه

متقاضایان محترم با در دست داشتن مدارک به دفتر پرستاری بیمارستان ابوعلی سینا مراجعه کنند.

 

مقطعحداکثر سن
کارشناس پرستاری۳۰
کارشناس ارشد پرستاری۳۵

بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا شیراز، در نظر دارد تعدادی پرسنل مجرب آقا، با سابقه کار در واحد CSSD و دارای مدرک کمک بهیاری با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید:

ساکن

حداکثر سن

شیراز

۳۰ سال

 

متقاضیان حداکثر تا تاریخ 10 خرداد ماه 1399، با در دست داشتن مدارک شناسایی به دفتر پرستاری واقع در طبقه دوم این بیمارستان به صورت حضوری مراجعه نمایند.

فرم دعوت به همکاری بیمارستان بوعلی سینا

۱- اطلاعات شخصی:

۲- سوابق تحصیلی:

۳- تجربیات شغلی: